I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите Общи условия са предназначени да регулират условията за ползване на уебсайта https://www.tipinkings.com (наричан по-долу „Уебсайтът“), както и отношенията между „СпортЧакал“ ЕООД, дружество, надлежно регистрирано в Република България, 1113 София, район „Слатина“, ул. „Александър фон Хумболт“ № 35, ет. 4, ап. 5, (наричанo по-долу „Ние/Нас/Доставчикът“) и Потребителят (наричано по-долу „Вие/Букмейкърът/Потребителят“), свързани с използването и достъпа до Уебсайта.

II. ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО ДОСТАВЧИКА

Чл. 2 (1) Съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите уебсайтът https://www.tipinkings.com се управлява от „СпортЧакал“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 206452772, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1113, район „Слатина“, ул. „Александър фон Хумболт“ № 35, ет. 4, ап. 5

(2) Информация за контакт:

Адрес: 1113 София , район „Слатина“, ул. „Александър фон Хумболт“ № 35, ет. 4, ап. 5

Тел.:

Имейл: info@tipinkings.com

(3) Вписване в публични регистри: ЕИК 206452772

(4) Надзорни органи:

1. Комисията за защита на личните данни

Адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Тел.: 02 / 91-53-518

Факс: 02 / 91-53-525 Е-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 София, пл. „Славейков“ 4А, ет. 3, 4 и 6

Тел.: 02/933 05 65

Факс: 02/988 42 18

Телефонна линия на потребителя: 0700 111 22

Уебсайт: www.kzp.bg

(5) Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: НЕ

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 3. За целите на настоящите Общи условия се използват следните определения:

1. Уебсайт: набор от уебсайтове с обща начална страница, която се зарежда в браузъра ви, когато въведете адреса https://www.tipinkings.com  .

2. Доставчик – физическо/юридическо лице, предоставящо услуги чрез уебсайта.

3. Потребител – всяко лице, което е въвело уебадреса или е достигнало до уебсайта чрез пренасочване от друг уебсайт, за да използва услугите, предлагани на уебсайта.

4. Профил на потребителя (Акаунт) – раздел от уебсайта, образуван от имейл адрес и лична парола, позволяващи на потребителя да поиска абонамент, съдържащ пълна основна информация за историята на действията му в уебсайта (поръчки, движения на поръчки и др.)

5. Абонамент – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез която Потребителят декларира пред Доставчика чрез Уебсайта намерението си да закупи услуги от Уебсайта.

IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 4. (1) С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят декларира, че е навършил пълнолетие в своята юрисдикция по местопребиваване и може да има законно право да бъде обвързан от настоящите Общи условия.

(2) Потребителят трябва също така да е в състояние и компетентен да се запознае и съгласи с условията и задълженията, посочени в настоящите Общи условия. С приемането на настоящите Общи условия Ние можем да допуснем, че имате право да бъдете обвързани с тях. Нямате право да използвате този уебсайт, ако сте под законово определената възраст за пълнолетие.

Чл. 5. СпортЧакал предоставя място за проследяване на дейността на букмейкър и да видите последните си съвети. СпортЧакал не препоръчва да се залагат реални пари въз основа на тази информация и не може да бъде държан отговорен за каквито и да е загуби, дължащи се на действие въз основа на информацията. Всички действия, които Потребителят предприема въз основа на предоставената информация, трябва да бъдат внимателно обмислени, като се разберат както силните страни, така и ограниченията на статистическите данни, базирани на минали резултати. СпортЧакал не предоставя инвестиционни съвети.

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ.

Чл. 6. С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят декларира, че SportChakal.com:

  1. не улеснява залаганията на спортни прояви;
  2. не е спортен тотализатор/букмейкър;
  3. и не обработва никакви плащания за целите на спортните залагания.

Всички статистически данни и данни на уебсайта се събират с помощта на хипотетични сценарии и цифри. Стойностите на уебсайта нямат реална или подразбираща се стойност – те нямат никаква стойност за изплащане.

Чл. 7. С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че отговорността за цялото предоставено и/или качено съдържание и всички последствия от това е изцяло негова.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 8. (1) Всички права върху https://www.tipinkings.com   остават собственост на „СпортЧакал“ ЕООД. Тези права се отнасят до дизайна, логата, структурата на сайта, изображенията, видеото, бутоните, данните, съдържанието, технологията, софтуера, кода и всички други аспекти на уебсайта – с изключение на потребителското съдържание.

(2) С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява неотменимо, че всякакви предложения за подобрение, които впоследствие бъдат приложени, ще станат собственост на „СпортЧакал“ ЕООД без обезщетение – финансово или друго. Предложения, идеи и концепции, които споделяте със „СпортЧакал“ ЕООД, се правят по свободната воля на Потребителя. С използването наhttps://www.tipinkings.com   и неговите Услуги Вие се съгласявате да предоставите всички права на „СпортЧакал“ ЕООД за съвети, направени чрез системата, както и че „СпортЧакал“ ЕООД може да използва или включва посочените резултати в Сайта, Услугите или бъдещите им версии. Ние притежаваме всички данни, генерирани от използването на Сайта (с изключение на вашето Съдържание)

(3) С влизането като страна по настоящите Общи условия, Потребителите се съгласяват да разглеждат и третират цялото предоставено им съдържание като строго поверително, докато https://www.tipinkings.com   не гонаправи публично достъпно. Следователно Потребителят също така се съгласява да не разкрива пряко или косвено всички/част от получените съвети на трети страни, включително, но не само, чрез публикуване на информацията в социални медийни платформи, форуми, медийни уебсайтове.

VII. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ. ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1) Всяко пълнолетно лице има право да създаде потребителски акаунт на https://www.tipinkings.com 

(2) Необходими са единствено валиден имейл адрес, телефонен номер и валиден документ за самоличност/паспорт и съгласие с настоящите Общи условия.

(3) Можете да подобрите акаунта си, като използвате различни инструменти, предоставени на https://www.tipinkings.com  . Това може да ви помогне да персонализирате изживяването си, но не се изисква.

Чл. 10. (1) Членството може да бъде безплатно или платено. Членството е достъпно за всички граждани над законово определената възраст за пълнолетие. Потребителят може да избере всяко ниво на ценообразуване за членство (което се съставя от Нас, за да се осигури правилна и справедлива ценова структура)

(2) Вид на членството:

1) Безплатен абонамент

Насочени най-вече към по-високите дивизии и широк спектър от спортове, включително футбол, баскетбол, волейбол, американски футбол и др. Повечето от съветите се публикуват часове, понякога дни преди събитието. Тази услуга не изисква сериозни финансови средства, голямо разнообразие от платформи или познания. Абонирайки се, ще научите и основите на спортния анализ. Ще получите имейл с основни ключови думи, използвани в залаганията и техните определения.

2) Pro пакет (платен)

Тази услуга включва по-сложен подход към спортния анализ и повече ексклузивна информация. Насочена не само към по-високите дивизии, тази услуга може да съдържа информация за някои спортни събития от по-ниско ниво, където откриваме и извличаме по-голяма стойност от всеки залог, като по този начин ви даваме по-висока доходност. Съветите могат да бъдат публикувани часове преди играта или по време на нея (in-play – на живо).

3) Ексклузивна Прогноза

Това е най-високото ниво на нашите месечни абонаменти, включващи само най-ексклузивната информация. Тази услуга ви предлага достъп до най-дълбоките ни ресурси и най-точните информатори. Повечето от анализа тук е на по-нисши дивизии и се оповестява съвсем близо до играта или in-play. Този пакет ще ви даде най-висока доходност и всеки клиент има достъп до личен асистент, който да го насочва. ​

4) Ексклузивни избори

Това са прогнози с висока стойност, които се случват само в определени периоди от време и се предлагат на фиксирана цена. Дивизиите могат да бъдат различни, като ще има възстановяване на плащанията в случай на загуба – ето колко уверени сме в тези избори.​

VIII. ЗАЩИТА НА АКАУНТА

Чл. 11. (1)С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява и разбира, че е отговорен за поддържането на конфиденциалността на своите данни за вход в акаунта си на https://www.tipinkings.com  .

(2) С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че всяка информация, предоставена в акаунта му, е вярна, актуална и напълно точна. Ако някаква информация се промени, Потребителят се съгласява да актуализира съответно акаунта си. Потребителят разбира, че не трябва да разкрива своите идентификационни данни за вход на трета страна. Правото на достъп на https://www.tipinkings.com   се дава лично на Потребителя и не може да се прехвърля от Потребителя на друго лице.

Чл. 11. Ако Потребителят узнае за неоторизиран достъп до информацията за акаунта или профила си, то трябва незабавно да се свърже с https://www.tipinkings.com   на имейл: info@tipinkings.com.

IX. ДОПУСТИМОПОЛЗВАНЕ.

Чл. 13. С влизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че няма да предоставя Съдържание на Сайта или да използва Сайта, или да използва информация от Сайта, която:

• съдържа софтуерни вируси от всякакъв вид, включително, но не само, троянски коне, шпионски софтуер или зловреден софтуер.

• нарушава или нарушава интелектуалната собственост на трета страна

• е заплашително, обидно, зловредно, злонамерено или нанася вреда на което и да е лице, образувание или компания (включително СпортЧакал)

• нарушава неприкосновеността на личния живот на което и да е лице, образувание или компания

• имитира „СпортЧакал“ ЕООД, https://www.tipinkings.com   или някой от техните собственици, служители или по друг начин, който представя погрешно отношенията ви със СпортЧакал.

• продава или отдава под наем каквито и да е Услуги от Сайта.

• е вредно за непълнолетни по какъвто и да е начин, нито такова, което насърчава посещениято на Сайта от непълнолетни лица.

• използва ръчни или автоматизирани техники за наблюдение или възпроизвеждане на Сайта или на всяко съдържание, което съдържа.

• подпомага незаконното разпространение на защитено с авторски права съдържание.

• съдържа съдържание за възрастни или порнографско съдържание

• насърчава речта на омразата, расизма, тероризма.

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. (1) СпортЧакал не носи отговорност пред Вас или който и да е Потребител на уебсайта https://www.tipinkings.com   за каквито и да е преки или косвени щети, произтичащи от използването на Сайта. Това включва, но не се ограничава до загуба на търговска дейност.

(2) Съдържанието, предоставено от трети страни на Сайта, което се използва за събития, пазари, резултати и коефициенти, се публикува такова, каквото е, когато ни бъде предоставено. Ние не носим отговорност за точността или актуалността на тази информация от трети страни. Отговорност на Потребителя е да предприеме подходящи стъпки, за да провери тази информация, преди да я използва или да действа въз основа на нея.

(3) Ние не можем да бъдем считани за отговорни за съдържанието на уебсайт на трета страна, който посещавате, когато напускате нашия уебсайт чрез връзка, предоставена от Нас или от друг потребител, и не можем да носим отговорност за загуби или щети, които сте претърпели в резултат на това.

(4) Ние ще се стремим да поддържаме 100% непрекъсната работа на уебсайта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от прекъсване на работата на сайта поради непредвидени обстоятелства, поддръжка на сайта или по друг начин.

(5) СпортЧакал не носи отговорност за вреди, ако Потребителят пропусне някое от уведомленията за ново съдържание. Вие, Потребителят, трябва да ни информирате, ако смятате, че резултатът е записан неправилно. Ние не можем да носим отговорност за такива грешки, но сме в състояние да коригираме всички легитимни грешки, доведени до нашето внимание.

(6) Решението на СпортЧакал е окончателно. Данните за коефициентите и резултатите идват от ресурси на трета страна, не можем да носим отговорност, ако емисията е неправилна или не е налична в даден момент.

Чл. 15. Съгласявайки се да използва нашата услуга, Потребителят дава на СпортЧакал разрешение да използва/съпоставя всички данни, въведени от Потребителя на този Сайт, съгласно Политиката за поверителност на СпортЧакал.

Чл. 16. С слизането като страна по настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, включително, но не само, свързани със съдебни такси, с присъждане на щети, със загуби или с разходи, които може да понесем в резултат на иск, предявен пряко или косвено въз основа на нарушение на настоящите Общи условия.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17 (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в 3-дневен срок, че ги отхвърля;

2. след публикуването им на уебсайта на Доставчика и ако Потребителят не заяви в 3-дневния срок на публикуването им, че ги отхвърля; или

3. с изричното приемане от страна на Потребителя чрез профила му в уебсайта на Доставчика.

4. Продължаващото ползване на Сайта и/или Услугите ще се счита за приемане на всички направени изменения.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика относно промяната на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на посочения от Потребителя при регистрацията електронен адрес. Потребителят се съгласява, че имейлите, изпратени съгласно този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да са приложими за него.

Чл. 18. Доставчикът публикува тези условия на https://www.tipinkings.com    заедно с всички допълнения или изменения към тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19. Настоящите Общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или в несъстоятелност на една от страните по договора;

2. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмен вид.

3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си;

4. в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на Доставчика. В този случай сключените договори за абонамент остават в сила.

Чл. 20. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, ако установи, че Потребителят използва сайта в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите морални норми или общоприетите правила и практики в онлайн търговията.

XIII. РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) С използването на Уебсайта се подразбира, че Потребителят е съгласен с настоящите Общи условия.

(2) Настоящите Общи условия се уреждат от законодателството на Република България. Съдилищата на Република България имат изключителна компетентност по всеки спор, който може да възникне във връзка с изпълнението на настоящите Общи условия. Същото важи и за всички проблеми с използването на уебсайта и/или която и да е от достъпните области на уебсайта.

XIV. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГАРАНЦИИ

Чл. 22. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изрично разбира, приема и се съгласява, че:

(а) използването на услугата е на негов собствен риск;

(б) предоставяната услуга е на база „такава, каквато е“ и „такава, каквато е налична“, „СпортЧакал“ ЕООД не дава гаранция, че:

(i) Услугата ще отговаря на изискванията на Потребителя;

(ii) Услугата ще бъде непрекъсната, навременна или без грешки;

(iii) резултатите от тези Услуги ще бъдат точни или надеждни;

 (iv) всички грешки ще бъдат коригирани;

 (v) качеството на услугите, продуктите, съдържанието или други материали, закупени или предоставени на Вас чрез използването на Услугата, ще отговори на неговите очаквания;

(г) никакви гаранции няма да бъдат създавани от информация (писмена или друга), получена от Потребителя от „СпортЧакал“ ЕООД или Услугата, освен ако изрично не е посочено в Общите условия.

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГАТА.

Чл. 23. „СпортЧакал“ ЕООД си запазва правото да прекрати по всяко време настоящите Общи условия и сключения/те Абонамент/и /Договор/и. Това решение ще бъде взето по усмотрение на „Спорт Чакал“ ЕООД и може да бъде взето без никакви разходи, такси или отговорност. Всяко уведомление за прекратяване ще бъде изпращано на Потребителя чрез имейл адреса, посочен в регистрирания акаунт. „СпортЧакал“ ЕООД също си запазва правото да прекрати всяка Услуга или част от уебсайта по всяко време.